CLB Bóng Bàn Nguyễn Trãi

Ngõ 12 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình, Hà Nội  |  340

Các tiện nghi:

  • Wifi
  • Căn tin
  • Nhà xe

Xem thêm hình ảnh:

Miêu tả địa điểm:

<p>CLB c&oacute; 16 b&agrave;n ti&ecirc;u chuẩn thi đấu v&agrave; s&acirc;n b&atilde;i tho&aacute;ng m&aacute;t, &aacute;nh s&aacute;ng chuy&ecirc;n nghiệp, đ&aacute;p ứng được mọi y&ecirc;u cầu thi đấu cao nhất. Mở cửa tất cả c&aacute;c ng&agrave;y, ri&ecirc;ng trong tuần th&igrave; chỉ mở từ sau 16h30.</p>


Báo cáo lỗi